بیمارستان تخصصی شهید رجایی

031 42 23 25 85

031 42 23 25 86

دسته بندی‌ها
واحد حراست
شرح وظایف :

نام مسئول: رسول شامحمدی

داخلی:165

 

رعايت سلسله مراتب اداري

2-  رعايت كليه شئونات اسلامي و بكارگيري اخلاق و رفتار مناسب با همكاران ، جانبازان و ساير ارباب رجوع

3- رفتار مناسب با همكاران ، جانبازان و همراهان

4- كسب دستورات و برنامه كار از مسئول مربوطه

5- استقرارسیستم مناسب جهت حراست ونگهداری ازپرسنل،ومدارک محرمانه

6- برنامه ریزی،سازماندهی،نظارت وهدایت کلیه فعالیت ها واقدامات حراستی

7- مراقبت ونظارت برکلیه امورمربوط به حراست وانجام اقدامات لازم به منظورارائه آزمون های لازم به کارکنان سازمان متبوع برای مقابله باحوادث غیرمترقبه وهمچنین حسن اجرای خط مشی ها وهدف های تعیین شده

8-تهیه وابلاغ بخشنامه ها،آیین نامه ها،مقررات وتوصیه های حراستی ودستورالعملهای حفاظتی لازم ونظارت برحسن اجرای آنهاوارائه پیشنهادات اصلاحی درجهت رفع نقایص وبهبودروشهای حراستی

9- برنامه ریزی وتأمین موجباتلازم درزمینه امورحفاظتی اسنادطبقه بندی شده وانجام بررسی های مستمربه منظورحصول اطمینان ازرعایت اصول حراستی درامورمکاتباتی ومخابراتی وارائه گزارش لازم

10- انجام کلیه امورمحرمانه مربوط به تلکس،دورنگار،بی سیم،وباسیم دستگاه متبوع

11- دریافت اسنادومدارک محرمانه واصله ازوزارتخانه هاومؤسسات دولتی وحراست ازآنهابراساس مقررات مربوط

12- کنترل ونظارت وبررسی وضع حراستی دستگاه متبوع وتهیه گزارش موردلزوم

13-  دقت در نگهداري از وسائل و دستگاههاي مورد استفاده

14- انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق

بيمارستان تخصصي روانپزشکي و توانبخشي شهيد رجايي داراي 100 تخت فعال بوده و شامل بخش هاي اورژانس ،4 بخش روانپزشکي ،مرکز توانبخشي ضايعه نخاعي و مرکز توانبخشي ريه مي باشد .اين بيمارستان در سال هاي متمادي موفق به کسب درجه يک در اعتباربخشي شده است و در سال 96 علاوه بر کسب عنوان درجه یک با امتیاز خیلی خوب موفق به قرار گرفتن در بین 10 بیمارستان برتر استان اصفهان گردید.


 

 

 

 

 

 

بيمارستان شهيد رجايي از سال 1363 فعاليت خود را به عنوان مركزي جهت مراقبت از جانبازان با آسيب هاي نخاعي شروع كرد و از سال 1371 به دنبال بروز اختلالات عصبي ناشي از عوارض جنگ که رزمندگان را درگير کرده بود اين مرکز اقدام به بستري جانبازان اعصاب و روان نمود. از سال 1382 با دريافت پروانه تأسيس و بهره برداري از وزارت بهداشت و درمان رسماً با عنوان بيمارستان تخصصي اعصاب و روان فعاليت خود را با 60تخت فعال ادامه داد.در سال 1389 از طريق پيگيري هاي فراوان با دانشگاه علوم پزشکي اصفهان ، معاونت درمان دانشگاه و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي در تاريخ 89/7/24 چهل تخت به مجموع تخت هاي بيمارستان اضافه گرديد و 100 تخت خوابي شد. این بیمارستان در  سال 95 زیر نظر شرکت متد اقدام به فعالیت می نماید. با توجه به اينکه بيمارستان موافقت اصولی دريافت مجوز 250 تخت مصوب از وزارت بهداشت گردیده است که علاوه بر بخش های روانپزشکی، بخش های داخلی، مغز و اعصاب نیز به آن اضافه شده است  و  با عنايت به مساحت 75000 متر مربع بيمارستان، اين مرکز در حال حاضر بزرگترين بيمارستان غير دولتي روانپزشکي در سطح استان و نيز بزرگترين و یکی از بهترین بيمارستان های روانپزشکي بنياد شهيد در سطح کشور مي باشد.