بیمارستان تخصصی شهید رجایی

031 42 23 25 85

031 42 23 25 86

دسته بندی‌ها
مدیریت بیمارستان
شرح وظایف :

جناب آقای سیف اله جانیقربان

داخلی:102

 

وظایف و مسئولیت ها :

1.     رعايت سلسله مراتب اداري

2.     رعايت كليه شئونات اسلامي و بكارگيري اخلاق و رفتار مناسب با همكاران ، بيماران ، جانبازان و ساير ارباب رجوع

3.     کسب خط مشی و دستورالعمل اجرایی و برنامه کلی از رئیس بیمارستان

4.     هدايت بيمارستان در اجراي برنامه هاي مصوب بيمارستان

5.     تطبيق و هماهنگي امور بيمارستان با توجه به استانداردهاي بيمارستان

6.     تهيه وتنظيم گزارش از فعاليت و مشكلات واحدهاي بيمارستان همراه با ارائه پيشنهاد یا راه حل مناسب جهت رياست بیمارستان

7.     ايجاد هماهنگي و هدايت فعاليتها و عمليات كليه واحدهاي تحت سرپرستي

8.     تقسيم فعاليتها بين مسئولان واحدهاي تحت سرپرستي و ارائه آموزش و راهنمايي آنان

9.     ايجاد تدابير لازم و ارائه راهكارهاي اساسي در جهت افزايش انگيزه در كاركنان تحت امر و تشويق و تنبيه كاركنان

10.   نظارت بر نحوه عملكرد كليه واحدهاي تحت سرپرستي

11.   مديريت شكايات بيماران و همراهان در خصوص پرسنل تحت سرپرستي و بازديد از بخشهاي مختلف بيمارستان

12.   ارزشيابي ماهيانه و ساليانه نيروهاي تحت پوشش

13.   هماهنگي با مترون بيمارستان در بخشهاي درماني و واحدهاي مربوطه

14.   هماهنگي و پيگيري در جهت تقاضاي اموال پلاكي، مصرفي و تعميرات دستگاهها و رفع نواقص دستگاههاي بخشهاي مربوطه

15.   نظارت بر كيفيت و حسن اجراي بهداشت و نظافت بيمارستان

16.   پيگيري امور رفاهي پرسنل تحت امر

17.   پيگيري جهت رضايتمندي بيمار، مددجو، همكاران و خانواده تحت امر

18.   نظارت بر حسن اجراي شرح وظايف سطوح مختلف كاركنان تحت امر

19.   نظارت بر حسن جريان كليه امور واحدهاي تحت سرپرستي

20.   صدور دستورات لازم به منظور ايجاد هماهنگي بين واحدها

21.   سازمان دهي فعاليتهاي مربوط و تقسيم كار و تعيين وظايف و حدود مسئوليت و اختيارات واحدهاي تحت سرپرستي

22.   صدور دستورالعملها و ضوابط مربوطه

23.   نظارت در تنظيم بودجه واحد مربوطه

24.   شركت در سمينارها، كميسيونها و تهيه گزارش جهت ارائه به مقام مافوق

25.    مطالعه و بررسي در زمينه ساعات كار كاركنان و تهيه طرح تعيين ساعات كار براساس نوع و كميت فعاليت و نظارت بر اجراي طرحهاي تهيه شده و جاري در واحدها

26.    جمع آوري اطلاعات مربوط به نيازهاي كلي بيمارستان از نظر ساختمان و تجهيزات و نياز به تعميرات اساسي و يا بازسازي و تهيه گزارشات مربوط پيرامون آن جهت مقام مافوق

27.   مطالعه و بررسي در مورد وسايل و لوازم مصرفي، غذايي و دارويي و تجهيزات مورد نياز بيمارستان و تهيه و تنظيم طرحهاي مربوط به خريد، توزيع، نگهداري و كنترل آنها به منظور استفاده صحيح از وسايل

28.   پیش بینی کلیه احتیاجات بیمارستانی شامل نیروی انسانی و منابع دیگر

29.   تطبیق و هماهنگی امور بیمارستان با توجه به استانداردهای بیمارستانی

30.   شرکت در جلسات و ارائه پیشنهادات لازم در مورد تغییرات مفید در زمینه بهبود گردش کار و نحوه اجرای عملیات

31.   نظارت کلی برچگونگی مصرف اعتبارات به منظورحصول اطمینان از صحت اجرای برنامه ها

32.   نظارت مستمر در نگه داری حسابهای اموال, انبار ها و ثبت دفاتر فرعی و معین و کل بر اساس ضوابط تعیین شده

33.   بررسی مستمر نحوه اجرای خدمات واحدهای تحت سرپرستی و راهنمایی و ارشاد کارکنان

34.   رسیدگی به بودجه و کنترل مخارج، تنظیم بودجه، امضاء اسناد با امضاء ریاست بیمارستان

35.   نظارت و هماهنگي امور اداري و مالي و پشتیبانی بيمارستان

36.   دقت در نگهداري وسائل و دستگاههاي مورد استفاده

37.   انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق

بيمارستان تخصصي روانپزشکي و توانبخشي شهيد رجايي داراي 100 تخت فعال بوده و شامل بخش هاي اورژانس ،4 بخش روانپزشکي ،مرکز توانبخشي ضايعه نخاعي و مرکز توانبخشي ريه مي باشد .اين بيمارستان در سال هاي متمادي موفق به کسب درجه يک در اعتباربخشي شده است و در سال 96 علاوه بر کسب عنوان درجه یک با امتیاز خیلی خوب موفق به قرار گرفتن در بین 10 بیمارستان برتر استان اصفهان گردید.


 

 

 

 

 

 

بيمارستان شهيد رجايي از سال 1363 فعاليت خود را به عنوان مركزي جهت مراقبت از جانبازان با آسيب هاي نخاعي شروع كرد و از سال 1371 به دنبال بروز اختلالات عصبي ناشي از عوارض جنگ که رزمندگان را درگير کرده بود اين مرکز اقدام به بستري جانبازان اعصاب و روان نمود. از سال 1382 با دريافت پروانه تأسيس و بهره برداري از وزارت بهداشت و درمان رسماً با عنوان بيمارستان تخصصي اعصاب و روان فعاليت خود را با 60تخت فعال ادامه داد.در سال 1389 از طريق پيگيري هاي فراوان با دانشگاه علوم پزشکي اصفهان ، معاونت درمان دانشگاه و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي در تاريخ 89/7/24 چهل تخت به مجموع تخت هاي بيمارستان اضافه گرديد و 100 تخت خوابي شد. این بیمارستان در  سال 95 زیر نظر شرکت متد اقدام به فعالیت می نماید. با توجه به اينکه بيمارستان موافقت اصولی دريافت مجوز 250 تخت مصوب از وزارت بهداشت گردیده است که علاوه بر بخش های روانپزشکی، بخش های داخلی، مغز و اعصاب نیز به آن اضافه شده است  و  با عنايت به مساحت 75000 متر مربع بيمارستان، اين مرکز در حال حاضر بزرگترين بيمارستان غير دولتي روانپزشکي در سطح استان و نيز بزرگترين و یکی از بهترین بيمارستان های روانپزشکي بنياد شهيد در سطح کشور مي باشد.